pass

pass
{pa:s}
I. 1. минавам, преминавам
отминавам (along, by, on, out u пр.), минавам покрай, минавам през, разминавам се с, срещам, пресичам, прекосявам
2. минавам, преминавам, изчезвам, отивам си
умирам (и с away, hence, from among us)
this custom is PASS ing този обичай e на изчезване
to PASS out of sight изгубвам се/изчезвам от погледа
3. (пре) минавам, бивам подаден
(по) давам (и сп.), PASS the salt please моля подай солта
4. минавам, вървя, валиден съм, имам стойност/цена
5. минавам, бивам приет/одобрен (за предложение, законопроект и пр), одобрявам, приемам, разрешавам, минавам през (митническа проверка, цензура и пр.)
the bill PASSed the committee, the committee PASSed the bill законопроектът бе приет от комисията, комисията прие законопроекта
6. минавам, издържавам (изпит)
to PASS a candidate допускам кандидат до изпит, пускам кандидат (пиша му тройка)
7. минавам, бивам допуснат, минавам незабелязан
that won't PASS това няма да мине, така не може
let that PASS нейсе, да не говорим за това, от мен да мине
8. ставам, случвам се
I saw/heard what was PASSing видях/чух какво става
9. юр. произнасям (присъда)
the judgement PASSed for the plaintiff съдебното решение бе в полза на ищеца
10. минавам, задминавам, оставям зад себе си, надминавам, надвишавам
that PASSes belief това e невероятно
that PASSes my comprehension това ми e съвсем непонятно
he has PASSed the chair той e бил вече председател
11. слагам, поставям, промушвам
to PASS a rope round something слагам въже около нещо, връзвам нещо с въже
to PASS the thread through the eye of a needle вдявам конец в игла
12. прекарвам, минавам, потърквам леко (ръка върху нещо), плъзгам, хвърлям (поглед върху нещо)
to PASS one's hand over one's eyes потърквам леко очи с ръка
to PASS o/s eyes over something плъзгам погледа си върху нещо, хвърлям поглед на нещо
to PASS a sword through someone's body промушвам някого със сабя
to PASS events in review хвърлям поглед върху събитията, разглеждам събитията
13. прекарвам (време)
14. карти пасувам, обявявам пас
15. прекарвам (войски на парад)
16. пускам в обръщение (фалшиви пари и пр.)
17. давам (обещание, клemвa и пр.)
18. мед. изкарвам/изхвърлям с урина та/екскрементите
to PASS water уринирам
19. ам. не обявявам, не плащам (дивиденти)
20. минавам/прецеждам/пасирам (зеленчуци и пр.) през сито
pass along преминавам (напред), вървя нататък, предавам (съобщение и пр.)
pass away евф. умирам, почивам, издъхвам, минавам, преминавам, изчезвам, прекарвам (време), спомагам да мине (времето)
pass between разменяме си (думи, тайни)
I never heard a kindly word PASS between them никога не съм ги чул да си кажат добра дума
II. 1. (пре) минаване
2. издържаване (на изпит) с тройка
3. пропуск, разрешение за минаване
безплатен билет, гратис (и free PASS)
4. дефиле, проход
5. воен. подстъп
to hold the PASS прен. защищавам/поддържам кауза
to sell the PASS прен. предавам положе нието/фронта, изменям на каузата
6. фарватер, плавателен канал (особ. при устието на река)
7. проход за риба при шлюз
8. критично положение/състояние
to come to/reach (such) a fine/sad PASS стигам до (такова) състояние (че)
9. фехт. удар
10. пас, движение на ръцете (на хипнотизатор, жонглъор)
11. сп. пас, подаване на топката
12. карти пас (уване)
a to come to PASS случвам се
to bring to PASS причинявам, докарвам, осъществявам
to make a PASS at sl. задявам, опитвам се да целуна и пр. (жена)
* * *
{pa:s} v 1. минавам, преминавам; отминавам (along, by, on, out u(2) {pa:s} n 1. (пре)минаване; 2. издържаване (на изпит) с тройк
* * *
фарватер; ставам; срещам; уринирам; умирам; слагам; отминавам; пасувам; пасирам; поставям; паспорт; пас; прекарвам; предимствo; приемам; пресичам; прекосявам; преминавам; прецеждам; вървя; произнасям; протичам; път; промушвам; проход; разминавам се; давам; дефиле; задминавам; застигам; карта; надвишавам;
* * *
1. (по) давам (и сп.), pass the salt please моля подай солта 2. (пре) минавам, бивам подаден 3. 1 ам. не обявявам, не плащам (дивиденти) 4. 1 давам (обещание, клemвa и пр.) 5. 1 карти пас (уване) 6. 1 карти пасувам, обявявам пас 7. 1 мед. изкарвам/изхвърлям с урина та/екскрементите 8. 1 прекарвам (войски на парад) 9. 1 прекарвам (време) 10. 1 прекарвам, минавам, потърквам леко (ръка върху нещо), плъзгам, хвърлям (поглед върху нещо) 11. 1 пускам в обръщение (фалшиви пари и пр.) 12. 1 слагам, поставям, промушвам 13. 1 сп. пас, подаване на топката 14. 20. минавам/прецеждам/пасирам (зеленчуци и пр.) през сито 15. a to come to pass случвам се 16. he has passed the chair той e бил вече председател 17. i never heard a kindly word pass between them никога не съм ги чул да си кажат добра дума 18. i saw/heard what was passing видях/чух какво става 19. i. минавам, преминавам 20. ii. (пре) минаване 21. let that pass нейсе, да не говорим за това, от мен да мине 22. pass along преминавам (напред), вървя нататък, предавам (съобщение и пр.) 23. pass away евф. умирам, почивам, издъхвам, минавам, преминавам, изчезвам, прекарвам (време), спомагам да мине (времето) 24. pass between разменяме си (думи, тайни) 25. that passes belief това e невероятно 26. that passes my comprehension това ми e съвсем непонятно 27. that won't pass това няма да мине, така не може 28. the bill passed the committee, the committee passed the bill законопроектът бе приет от комисията, комисията прие законопроекта 29. the judgement passed for the plaintiff съдебното решение бе в полза на ищеца 30. this custom is pass ing този обичай e на изчезване 31. to bring to pass причинявам, докарвам, осъществявам 32. to come to/reach (such) a fine/sad pass стигам до (такова) състояние (че) 33. to hold the pass прен. защищавам/поддържам кауза 34. to make a pass at sl. задявам, опитвам се да целуна и пр. (жена) 35. to pass a candidate допускам кандидат до изпит, пускам кандидат (пиша му тройка) 36. to pass a rope round something слагам въже около нещо, връзвам нещо с въже 37. to pass a sword through someone's body промушвам някого със сабя 38. to pass events in review хвърлям поглед върху събитията, разглеждам събитията 39. to pass o/s eyes over something плъзгам погледа си върху нещо, хвърлям поглед на нещо 40. to pass one's hand over one's eyes потърквам леко очи с ръка 41. to pass out of sight изгубвам се/изчезвам от погледа 42. to pass the thread through the eye of a needle вдявам конец в игла 43. to pass water уринирам 44. to sell the pass прен. предавам положе нието/фронта, изменям на каузата 45. безплатен билет, гратис (и free pass) 46. воен. подстъп 47. дефиле, проход 48. издържаване (на изпит) с тройка 49. критично положение/състояние 50. минавам, бивам допуснат, минавам незабелязан 51. минавам, бивам приет/одобрен (за предложение, законопроект и пр), одобрявам, приемам, разрешавам, минавам през (митническа проверка, цензура и пр.) 52. минавам, вървя, валиден съм, имам стойност/цена 53. минавам, задминавам, оставям зад себе си, надминавам, надвишавам 54. минавам, издържавам (изпит) 55. минавам, преминавам, изчезвам, отивам си 56. отминавам (along, by, on, out u пр.), минавам покрай, минавам през, разминавам се с, срещам, пресичам, прекосявам 57. пас, движение на ръцете (на хипнотизатор, жонглъор) 58. пропуск, разрешение за минаване 59. проход за риба при шлюз 60. ставам, случвам се 61. умирам (и с away, hence, from among us) 62. фарватер, плавателен канал (особ. при устието на река) 63. фехт. удар 64. юр. произнасям (присъда)
* * *
pass [pa:s] I. v 1. минавам, преминавам; отминавам (along, by, on, out и пр.); минавам покрай; минавам през; разминавам се с, срещам; пресичам, прекосявам; please allow me to \pass моля позволете да мина; no food has \passed my lips for two days не съм хапнал нищо от два дни; 2. минавам, преминавам, превръщам се (from - into) (и за един звук в друг); 3. минавам, преминавам, изчезвам, отивам си; умирам (и с away, hence, from us); this custom is \passing този обичай е на изчезване; to \pass into nothingness изчезвам напълно, не остава ни следа от мен; to \pass out of sight изчезвам (изгубвам се) от погледа; 4. (пре)минавам, бивам подаден; (по)давам (и спорт); 5. минавам, вървя, валиден съм, имам стойност (цена); this banknote will not \pass тази банкнота не върви (не е валидна); 6. минавам, считат ме, смятат ме; познат съм като (as, for); you could easily \pass for your sister лесно можеш да минеш за сестра си; 7. минавам, бивам приет (одобрен) (за предложение, законопроект и пр.); одобрявам, приемам; разрешавам; минавам през (митническа проверка), бивам освободен; the bill \passed the committee, the cimmittee \passed the bill законопроектът бе приет от комисията, комисията прие законопроекта; 8. минавам, издържавам (изпит); to \pass a candidate допускам кандидат до изпит; пускам някого (да издържи изпит); пиша някому тройка; 9. минавам, бивам допуснат; минавам незабелязан; that won't \pass това няма да мине, така не може; let that \pass да не говорим за това; 10. става, случва се; 11. произнасям (присъда); бивам произнесен (за присъда); изказвам (мнение); angry words \passed between them размениха си остри (гневни) думи; 12. минавам, задминавам; оставям зад себе си; надминавам, надвишавам; that \passes belief това е невероятно; that \passes my comprehension това съвсем не мога да разбера; he has \passed the chair той е бил вече председател; 13. слагам, поставям; промушвам; to \pass a rope around s.th. слагам въже около нещо, връзвам (опасвам) нещо с въже; 14. прекарвам, преминавам (време); 15. прекарвам, минавам, потърквам леко (ръка върху нещо); плъзгам, хвърлям (поглед върху нещо); подхвърлям (забележка); to \pass a sponge over s.th. леко изтривам нещо с гъба; to \pass a sword through s.o.'s body промушвам някого със сабя; to \pass events in review хвърлям поглед върху събитията, разглеждам събитията; 16. фин. минавам (по сметка); 17. карти пасувам, обявявам пас; 18. прекарвам (войски на парад); 19. пускам в обращение (фалшиви пари и пр.); разпространявам, пускам; we \passed the news round the class разпространихме новината в класа; 20. давам (обещание, клетва и пр.); 21. мед. уринирам (и to \pass water); изкарвам с урината; 22. ам. не обявявам, не плащам (дивиденти); 23. измамвам, изигравам (на карти и пр.); 24. предавам по наследство, прехвърлям; бивам прехвърлен (наследен); the house \passed to the younger son къщата беше наследена от по-малкия син; 25. минавам, прецеждам, пасирам (зеленчуци и пр. през сито); to \pass the time of day (with s.o.) поздравявам се с някого, казваме си "добър ден", "добро утро" и пр.; to \pass the buck прен. прехвърлям топката; II. n 1. минаване, преминаване; вземане (на изпит); to take (get) a \pass вземам изпит, но не с отличие; 2. критично положение; things have come to a pretty \pass нещата доста са се объркали, положението е критично; 3. движение на ръцете на хипнотизатор; пас; 4. пропуск, разрешение за минаване (през митница, след полицейски час и пр.); безплатен билет, гратис (и frеe \pass); 5. сп. удар (във фехтовката); to make a \pass at нападам, sl прен. задявам, започвам флирт с, опитвам се да целуна и пр.; 6. сп. подавам пас (на топката); 7. движение на матадора с мантия в ръце, целящо да предизвика бика; 8. карти отказване от ред да се играе, наддава и пр.; to come to \pass случва се; to bring to \pass причинявам, докарвам; осъществявам; III. pass n 1. дефиле, пролом, планинска теснина, проход; 2. воен. подстъп; to hold the \pass защищавам (поддържам) кауза; to sell the \pass предавам положението, изменям на каузата; 3. фарватер, плавателен канал (обикн. в устието на река); 4. проход при шлюз, оставен специално, за да преминават риби (и fish \pass); 5. отвор, отверстие.

English-Bulgarian dictionary. 2013.

Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • Pass — Pass, v. i. [imp. & p. p. {Passed}; p. pr. & vb. n. {Passing}.] [F. passer, LL. passare, fr. L. passus step, or from pandere, passum, to spread out, lay open. See {Pace}.] 1. To go; to move; to proceed; to be moved or transferred from one point… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • PASS — vi 1 a: to issue a decision, verdict, or opinion the Supreme Court pass ed on a statute b: to be legally issued judgment pass ed by default 2: to go from the control, ownership, or possession of one person or group to that of …   Law dictionary

 • pass — Ⅰ. pass [1] ► VERB 1) move or go onward, past, through, or across. 2) change from one state or condition to another. 3) transfer (something) to someone. 4) kick, hit, or throw (the ball) to a teammate. 5) (of time) go by. 6) …   English terms dictionary

 • Pass — Pass, v. t. 1. In simple, transitive senses; as: (a) To go by, beyond, over, through, or the like; to proceed from one side to the other of; as, to pass a house, a stream, a boundary, etc. (b) Hence: To go from one limit to the other of; to… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • pass — [n1] opening through solid canyon, cut, gap, gorge, passage, passageway, path, ravine; concepts 509,513 Ant. closing, closure pass [n2] authorization, permission admission, chit*, comp, free ride*, furlough, identification, license, order, paper …   New thesaurus

 • pass — pass1 [pas, päs] n. [ME pas: see PACE1] a narrow passage or opening, esp. between mountains; gap; defile pass2 [pas, päs] vi. [ME passen < OFr passer < VL * passare < L passus, a step: see PACE1] 1. to go o …   English World dictionary

 • Pass — Pass, n. [Cf. F. pas (for sense 1), and passe, fr. passer to pass. See {Pass}, v. i.] 1. An opening, road, or track, available for passing; especially, one through or over some dangerous or otherwise impracticable barrier; a passageway; a defile; …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Pass — (von französisch passer „überschreiten“) bezeichnet: Reisepass, einen amtlichen Identitätsausweis zur Legitimation bei Auslandsreisen Pass (Sport), das gezielte Übergeben des Sportgerätes im Sport eine Schaltung, um bestimmte Signalanteile… …   Deutsch Wikipedia

 • PASS ID — is a proposed U.S. law intended to replace REAL ID. Like REAL ID, it implements federal standards for state identification documents. Currently, states are not obligated to follow the standards, but if PASS ID takes full effect, federal agencies… …   Wikipedia

 • pass as — ● pass * * * pass as [phrasal verb] 1 pass as (someone or something) : to cause people to believe that you are (someone or something that you are not) He thought that growing a mustache would help him pass as an adult. Your mom could pass as your …   Useful english dictionary

 • PASS — Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”